Trang chủ » Tiếng Anh học thuật

Category Archives: Tiếng Anh học thuật

Các Bài Viết Học Thuật (Sau Đại Học)

Các bài viết học thuật được thực hiện theo chương trình đào tạo Sau đại học chuyên ngành LL & PPDH tiếng Anh của trường Đại học Cần Thơ, niên khóa 2007-2010

 1. Bài Báo Cáo Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Mi-ni  (được viết bằng tiếng Anh)
 2. Bài Báo Cáo Nghiên Cứu Lý Thuyết (được viết bằng tiếng Anh)
 3. Bài Nghiên Cứu Về Kỹ Năng Xã Hội Trong Giao Tiếp. (được viết bằng tiếng Anh)
 4. Bài Nghiên Cứu Về Sử Dụng Email Trong Giảng Dạy Viết EFL (được viết bằng tiếng Anh)
 5. Bài Viết Học Thuật
 6. Bảng Thăm Dò (Dành Cho NCKH) (được viết bằng tiếng Việt)
 7. Cảm Nhận Về Giao Thoa Văn Hóa (được viết bằng tiếng Anh)
 8. Đề Cương Nghiên Cứu Chi Tiết (được viết bằng tiếng Anh)
 9. Đề Xuất Sách Giáo Khoa Và Đề Cương Giáo Trình (được viết bằng tiếng Anh)
 10. Hướng Dẫn Ra Đề Kiểm Tra Và Chấm Bài (được viết bằng tiếng Anh)
 11. Kỹ Năng Tư Duy Siêu Hình (được viết bằng tiếng Anh)
 12. Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (được viết bằng tiếng Anh)
 13. Nhận Thức Ngôn Ngữ (được viết bằng tiếng Anh)
 14. Phê Bình Sách Giáo Khoa (được viết bằng tiếng Anh)
 15. Sửa Lỗi Trong Giảng Dạy Tiếng Anh (được viết bằng tiếng Anh)
 16. Thực Hành Đánh Giá Tiết Dạy (được viết bằng tiếng Việt)
 17. Tiểu Luận Triết Học (được viết bằng tiếng Việt)
 18. Triết Lý Dạy Viết Tiếng Anh (được viết bằng tiếng Anh)
 19. Văn Chương Trong Giảng Dạy Ngôn Ngữ (được viết bằng tiếng Anh)

Hướng dẫn viết tiếng Anh (tổng hợp)

Hướng dẫn viết tiếng Anh (tổng hợp)

 
 

Procedure of Writing a Paragraph

Writing a paragraph

Writing a paragraph (Clip)

Paragraph outline  (topic sentence – supporting details – restatement/closing sentence)
Write a Good Five Paragraph Essay

Write a five-paragraph essay (clip)

Standard Form of Paragraph Outlining

Outline format for a 5-paragraph essay (Xem file goi kem trong mục attachments)

Rhetorical and Argument analysis (Xem  file goi kem trong mục attachments)

A model descriptive paragraph and its outline

Sample descriptive essay 1 and its outline (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample narrative paragraph1 and its outline (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample narrative essay and its outline

Sample Curiculum Vitae (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample business email (Xem file goi kem trong mục attachments)

Argumentative paper format (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample argumentative essay 1 (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample argumentative essay 2 (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample application letter (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample resume

Sample comparison and contrast essay (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample cause and effect paragraph and its format 

Sample cause and effect essay format and sample essay

Sample cause and effect essay 1

Sample cause and effect essay 2

Sample cause and effect essay 3 (Xem file gởi kèem trong mục attachments)

Sample definition paragraph 1

Sample definition paragraph 2

Sample definition essay format

Sample definition essay (Xem file gởi kèm trong mục attachments)

Sample action research proposal outline (Xem file goi kem trong mục attachments)

Sample action research report 1

Sample action research report 2

Sample research paper outline 1

Sample research paper outline 2

Action research and APA styles (Hướng dẫn ghi Reference trong các bài viết khoa học)

Cách dùng mạo từ, từ và ngữ đồng vị, và viết hoa trong English-Writing (Xem file gởi kèm trong mục attachments)

Sample post-graduate dissertation proposal (trong lĩnh vực dạy học tiếng Anh)

Sample dissertation outline (Mẫu đề cương luận án)

How to Write a PhD Thesis

Sample classification paragraphs

Sample classification essay 

Sample classification essay 2

Hướng dẫn viết scholarship essay

Sample qualitative research outline (Clip)

Quantitative method (Clip)

Hypothesis testing (Clip)

The A to Z Correct English (Book)

Effective Writing for E-learning Environments (Book) 

Grammar, Punctuation and Capitalization (Handbook) 

Scientific Writing _ Easy When You Know How (Book)

Writing in English _ A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers

Check Your Vocabulary for Academic English

Từ điển tiếng lóng và những thành ngữ Mỹ thông dụng

Pocket Dictionary of Words and Phrases

Bài tập sửa lỗi Paragraph (từ cơ bản đến nâng cao) (Bài tập)

Bài tập hoàn thành câu (từ cơ bản đến nâng cao)

Bài tập viết tự do (Bài tập)

Bài tập về kết hợp câu: 1 2 (Bài tập)

Bài tập về kết hợp câu toàn tập (có kèm các ký hiệu dành cho revising và proof-reading) (Bài tập)